Vyhledávání


rozšířené vyhledávání

Katalog

 

Reklama-------------------------------

Poznejte řadu LEITZ Complete 

Zoner inShop 

 

Všeobecné obchodní podmínky vyhlášené společností

OFFICE SYSTEM s.r.o., Vápenice 17, Prostějov, IČO 26900467,
sp.zn. KOS v Brně - oddíl C, vložka 43849
(dále také jen „společnost” nebo „prodávající”)
s platností od 1. 5. 2021

Článek 1
Základní ustanovení

/1/ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP”) upravují dodavatelsko-odběratelské vztahy v oblasti prodeje zboží kancelářské, telekomunikační, dokumentační a výpočetní techniky, potřeb, příslušenství a software (dále jen „zboží”).

/2/ Na vztahy vyplývající z rámcových kupních smluv a z kupních smluv (dále také jen „kupní smlouva”) uzavřených mezi společností (dále také jen „prodávající”) a zájemcem (dále také jen „kupující”) se použijí tyto VOP, nebude-li v kupní smlouvě stanovena odchylná úprava. Tyto VOP jsou neoddělitelnou součástí každé takové smlouvy. Kupující podpisem kupní smlouvy tyto VOP v plném rozsahu akceptuje.

Článek 2
Předmět kupní smlouvy uzavřené mezi společností a zájemcem

/1/ Prodávající se zavazuje kupujícímu za podmínek stanovených v kupní smlouvě dodat zboží a převést na něho vlastnické právo. Kupující se zavazuje převzít objednané zboží a zaplatit za zboží sjednanou úplatu.

/2/ Není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak, předmět plnění neobsahuje montáž, uvedení zboží do provozu a zaškolení obsluhy při jeho používání.

/3/ Prodávající se zavazuje předat kupujícímu veškeré doklady nutné pro řádné užívání zboží.

Článek 3
Ochrana průmyslových a autorských práv

/1/ Kupujícímu nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log a patentů prodávajícího či dalších firem, jejichž produkty se vyskytují v obchodní nabídce prodávajícího, pokud není stanoveno jinak.

Článek 4
Místo a čas dodání zboží

/1/ Kupující specifikuje způsob doručení zboží v objednávce, přičemž jsou možné následující typy předání zboží:

• osobní odběr v provozovně prodávajícího při platbě v hotovosti, platbě předem
• doprava spediční firmou na adresu udanou kupujícím na dobírku, platbě předem
• bylo-li zboží zaplaceno kupujícím předem, bude dodáno tím způsobem, který si v objednávce kupující určil

Nespecifikuje-li kupující způsob dopravy, rozhodne o něm prodávající bez konzultace s kupujícím. Prodávající má právo zvolit způsob dopravy, pokud jde doprava na jeho náklady. Náklady na dopravu ze skladu prodávajícího ke kupujícímu hradí kupující, pokud není stanoveno jinak.

/2/ Prodávající předá zboží jiné osobě než kupujícímu (zmocněnci) pouze v případě, že se prodávajícímu prokáže smlouvou o přepravě zboží uzavřenou s kupujícím, plnou mocí a identifikačním průkazem, který umožní prodávajícímu ověřit jeho totožnost, nebo obdobným dokladem opravňujícím zmocněnce k převzetí zboží.

/3/ Prodávající je oprávněn dodat objednané zboží i před termínem plnění nebo po částech. Kupující je v takovém případě povinen částečné plnění převzít.

/4/ O datu dodání zboží před datem plnění je prodávající povinen písemně vyrozumět kupujícího alespoň 2 pracovní dny předem, není-li smluveno jinak.

/5/ Okamžikem dodání zboží se rozumí den, kdy prodávající umožnil kupujícímu, případně jím sjednanému přepravci nebo zmocněnci, s předmětem koupě nakládat.

/6/ Pokud je součástí smlouvy přeprava zboží zabezpečená prodávajícím, rozumí se okamžikem dodání den, kdy umožní přepravce kupujícímu se zbožím v místě dodání nakládat.

/7/ Jsou-li předmětem plnění i jiné činnosti prodávajícího než dodání, provede tyto činnosti prodávající bez zbytečného odkladu po dodání zboží.

/8/ Prodávající si vyhrazuje právo nevydat objednané zboží v případě, že je kupující v prodlení s úhradou jakéhokoliv splatného závazku vůči prodávajícímu, a to až do doby splnění všech předchozích závazků kupujícího.

Článek 5
Předání zboží a přechod nebezpečí škody na zboží

/1/ Odmítne-li kupující bezdůvodně převzít dodané zboží, má se za to, že zboží bylo dodáno dnem odmítnutí jeho přijetí.

/2/ Nebezpečí náhodné zkázy nebo škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží v místě dodání.

Článek 6
Výhrada vlastnictví

/1/ Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, přechází vlastnické právo ke zboží na kupujícího okamžikem úhrady kupní ceny.

/2/ Byla-li kupní cena v plné výši uhrazena před převzetím zboží, přechází vlastnické právo na kupujícího okamžikem převzetí zboží.

Článek 7
Kupní cena, platební podmínky a objednávka

/1/ Cena každého zboží je uvedena v příslušném ceníku prodejce a/nebo v katalogu prodejce, který je umístěn na webu prodejce, a to na www.officesystem.cz. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu kupní cenu nebo její zálohu v požadované výši - v hotovosti, proforma fakturou nebo na dobírku - pokud není smlouvou stanoveno jinak. Okamžikem zaplacení se pro účely bezhotovostní úhrady rozumí připsání sjednané částky na bankovní účet prodávajícího.

/2/ Prodávající je povinen vystavit kupujícímu nejpozději do 5 pracovních dnů od dodání zboží fakturu, která bude mít náležitosti daňového dokladu.

/3/ Pokud faktura nebude obsahovat všechny zákonem stanovené náležitosti, nezakládá tato skutečnost oprávnění kupujícího pozastavit platbu kupní ceny. V takovémto případě je kupující povinen neprodleně vyrozumět prodávajícího, který ve lhůtě splatnosti původního daňového dokladu vystaví nový daňový doklad.

/4/ Kupní cena je splatná okamžikem splatnosti vystaveného daňového dokladu. Prodávající vystaví fakturu s 10-denní lhůtou splatnosti, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

/5/ Objednávka musí obsahovat zejména tyto základní náležitosti:

• obchodní firmu a sídlo kupujícího, případně jeho jméno, trvalé bydliště a datum narození
• jeho IČO a DIČ, pokud je registrován jako plátce DPH, soukromé osoby povinně uvádí telefonní číslo, na kterém je možné verifikovat objednávku
• objednávkové číslo produktu uvedené v ceníku prodávajícího a označení takového ceníku
• množství požadovaných kusů produktu
• jméno, případně podpis oprávněného zástupce kupujícího
• požadovaný způsob převzetí zboží a místo plnění

Objednávka se považuje za přijatou až v okamžiku, kdy jsou vyplněny všechny výše uvedené základní - povinné - náležitosti. Od tohoto okamžiku pak počíná běžet doba pro vyřízení objednávky. Prodávající si dále vyhrazuje právo zpětné validace objednávky u nového kupujícího. Objednávka je pak považována za přijatou až v okamžiku úspěšné validace objednávky, pokud jsou vyplněny na objednávce všechny základní - povinné - náležitosti.

/6/ Termín plnění dle objednávky se sjednává maximálně do 30 kalendářních dní ode dne potvrzení objednávky. Prodávající může ve výjimečných případech termín plnění prodloužit - v tomto případě je povinen o této okolnosti kupujícího informovat do 5 dnů po obdržení objednávky. Při nedodržení sjednaného termínu plnění má kupující právo odstoupit od koupě sjednané na základě své objednávky bez dalších sankcí.

/7/ Kupující může prodávajícímu poskytnout kredit, kterým kupující hradí cenu objednaného zboží, když výše této ceny zboží se od poskytnutého kreditu odečítá. Bude-li poskytnutý kredit vyčerpán, a to ať již na základě jedné nebo několika objednávek zboží, je kupující povinen prodávajícímu zaplatit kupní cenu zboží rovnající se celému vyčerpanému kreditu, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy byl tento kredit zcela vyčerpán, není-li mezi smluvními stranami ujednáno písemně jinak. Je-li celý kredit vyčerpán, a to ať již na základě jedné nebo několika objednávek zboží, není kupující oprávněn zboží dále objednávat, dokud nezaplatí cenu zboží. Kredit se obnovuje zaplacením ceny zboží, a to ve výši, v jaké bylo zboží skutečně zaplaceno.

/8/ V případě povolení dodávek na fakturu v rámci stanoveného kreditu je maximální povolená splatnost jednotlivých faktur 10 dnů, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. V případě prodlení s úhradou faktur je kupující povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení a úroky z prodlení, ledaže je ve smlouvě uvedeno jinak. Nárok na náhradu škody tím není dotčen. Prodávající je oprávněn odejmout kupujícímu zbylý kredit a pozastavit plnění dodávek zboží v případě prodlení kupujícího s úhradou jakékoli faktury za zboží dodané prodávajícím.

/9/ Prodávající je oprávněn vystavit proforma fakturu teprve tehdy, má-li dodávku pro kupujícího připravenou k expedici, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Produkty jsou rezervovány pro kupujícího k dodání do dne splatnosti faktury. V případě prodlení s placením proforma faktury není prodávající povinen splnit dodávku ve lhůtě dle odstavce /6/, ale dodá produkty v další přiměřené lhůtě po splacení.

/10/ V případě neuhrazení proforma faktury do deseti dnů ode dne splatnosti bude proforma faktura stornována a objednávka zrušena.

/11/ Prodávající je povinen expedovat dodávku do 2 pracovních dnů poté, kdy kupující na základě proforma faktury zaplatí prodávajícímu kupní cenu nebo její dohodnutou zálohu. Za den úhrady je považován den, kdy je peněžitá částka připsána na účet prodávajícího. Společně s dodávkou zboží prodávající vystaví a zašle kupujícímu fakturu - daňový doklad.

/12/ Pokud nebude zaplacené zboží se specifikací „osobní odběr” převzato od prodávajícího do 10 dnů ode dne vystavení faktury, bude zboží zasláno na adresu kupujícího, uvedenou v jeho objednávce na náklady kupujícího. Pokud předem nezaplacené zboží se specifikací „osobní odběr” nebude kupujícím vyzvednuto do 10 dnů od požadovaného termínu odběru, má prodávající právo považovat objednávku na dané zboží za zrušenou.

/13/ Pokud kupující vystaví objednávku na produkty, které nejsou běžně prodávány, nebo na výjimečně velké množství produktů, nebo na produkty dodávané na převodní příkaz, nebo na produkty, které kladou vyšší nároky na zabezpečení servisu, záruky, ze strany prodávajícího, bude o tomto obchodním případu sjednána samostatná kupní smlouva. V této smlouvě bude stanovena záloha minimálně ve výši 30 % objednávky a smluvní pokuta za neodebrané zboží minimálně ve výši 30 % ceny objednávky.

/14/ Podmínky ve smyslu článku platí přiměřeně také při účtování služeb a nákladů s nimi spojených. Jejich úhradu platí kupující na základě faktury - daňového dokladu.

/15/ Dílčí kupní smlouvy jsou platné do okamžiku vyrovnání vzájemných pohledávek a závazků obou smluvních stran, ledaže je uvedeno v těchto podmínkách nebo ve smlouvě jinak.

/16/ Spotřebitel, tj. osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní a podnikatelské činnosti, má právo na odstoupení od smlouvy (na vrácení zboží nakoupeného formou dálkového prodeje přes katalog, internetový obchod www.officesystem.cz), a to do 14 dnů ode dne dodání zboží. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Místem uplatnění práva odstoupení od smlouvy je adresa příslušné provozovny prodávajícího, kde spotřebitel zboží zakoupil, uplatnění je možné uskutečnit ústně nebo písemně zasláním zboží spolu s dokladem, který prokáže, že výrobek byl u prodávajícího zakoupen. Pokud není spotřebitel schopný potřebné doklady předložit, je povinen uzavření kupní smlouvy doložit jiným prokazatelným způsobem. Pokud spotřebitel odešle zboží na jinou adresu, než je stanovena prodávajícím, uhradí veškeré vícenáklady na dopravné. Odstoupení od smlouvy může zákazník také zaslat na adresu elektronické pošty objednavky@officesystem.cz, odstoupení je možné učinit rovněž prostřednictvím internetového formuláře prodávajícího, který je uveřejněn na webových stránkách prodávajícího. V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. V případě odstoupení od smlouvy, vrátí prodávající spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které prodávající obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený). Platby vrátí prodávající spotřebiteli až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li spotřebitel, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, pokud nebylo výslovně určeno jinak.

/17/ V případech nákupů uskutečněných na základě a v souladu s Občanským zákoníkem v platném znění odpovídá prodávající kupujícímu, za to, že prodávaná věc je v okamžiku převzetí kupujícím v souladu s kupní smlouvou, zejména má jakost a užitné vlastnosti kupujícím požadované, prodávajícím popisované nebo pro věc takového druhu obvyklé, věc odpovídá právním předpisům a je bez vad. Pokud věc při převzetí kupujícím není v souladu s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl věc do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to dle požadavku kupujícího opravou nebo výměnou věci za věc bezvadnou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

/18/ Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Kupující souhlasí se zasláním účtenky v elektronické podobě.

/19/ Zakoupí-li Kupující u Prodávajícího zboží, které je považováno za elektrozařízení ve smyslu zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, ve znění pozdějších předpisů, je nezbytné, aby po ukončení jeho životnosti bylo toto zboží odevzdáno na místě zpětného odběru. Kupující může odpadní elektrozařízení bezplatně odevzdat na kterémkoliv sběrném místě. Seznam sběrných míst je dostupný na https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro.

/20/ K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná: Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Článek 8
Vady zboží

/1/ Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy:

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném zákazníkem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

/2/ Postup při uplatňování vady zboží je určen platným „Reklamačním řádem”, vydaným prodávajícím, který je nedílnou součástí těchto VOP.

Článek 9
Započtení závazků a pohledávek

/1/ Při vzájemných obchodních vztazích má každý účastník právo na úhradu svých pohledávek a provést započtení vlastního závazku vůči druhému účastníkovi.

/2/ Účastník provádějící zápočet je povinen druhému účastníku písemně sdělit výši své započítávané pohledávky spolu s označením závazku (vyúčtování, faktury apod.), k jehož úhradě započtení provedl. Jestliže účastník započítá současně více pohledávek, blíže je označí a provede výčet těch pohledávek, které mu druhý účastník dosud dlužil a které jsou součástí započítávané peněžní částky.

/3/ Jestliže účastník, na jehož pohledávku bylo druhou smluvní stranou provedeno započtení závazku, nedoručí protistraně do 5 pracovních dnů od obdržení vyrozumění o zápočtu námitky proti správnosti zápočtu, má se zato, že započtení bylo provedeno správně co do důvodu i výše.

Článek 10
Závěrečná ustanovení

/1/ Tyto VOP jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané společností OFFICE SYSTEM s.r.o. ode dne jejich vyhlášení.

/2/ V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice společnosti, si OFFICE SYSTEM s.r.o. vyhrazuje právo VOP měnit. Tuto změnu a její účinnost společnost vyhlásí vhodným způsobem minimálně měsíc předem.

/3/ V případě, že kupující (obchodní partneři - dealeři) společnosti s novým zněním VOP nebudou souhlasit, jsou povinni svůj nesouhlas společnosti písemně oznámit do 14 dní od jejich vyhlášení. Pokud se smluvní strany nedohodnou na vzájemně přijatelných podmínkách, může každá ze stran smlouvu ukončit s výpovědní lhůtou tři měsíce, počínající prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.

/4/ Technické změny, omyly, popř. chyby vyhrazeny. Některé fotografie, názvy, loga a barvy výrobků mohou mít pouze ilustrativní charakter.

V Prostějově 1. května 2021


 

Přihlášení


Nová registrace
 

cena nákupu:
0,00 Kč

uživatel:
nepřihlášen

 

Získat katalog

 

Náš Tip

Židle TAURUS TN, D2 (černá)

Židle TAURUS TN, D2 (černá) Cena bez DPH:
815,00 Kč

Židle TAURUS TN, D4 (modrá)

Židle TAURUS TN, D4 (modrá) Cena bez DPH:
815,00 Kč

Kotoučová řezačka Fellowes Neutron Plus A4

Kotoučová řezačka Fellowes Neutron Plus A4 Cena bez DPH:
1 050,00 Kč

Obálka C5, bílá, samolepicí

Obálka C5, bílá, samolepicí Cena bez DPH:
1,00 Kč

1 000x

Obálka C5 samolepicí, okénko, vnitřní tisk, 1.000 ks

Obálka C5 samolepicí, okénko, vnitřní tisk, 1.000 ks Cena bez DPH:
1 390,00 Kč